بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 277 0.01 2,839 0.06 8,232 0.16 117,805 2.3
اوراق مشارکت 2,462,106 88.48 2,692,405 53.13 2,921,793 57.59 2,898,218 56.48
سپرده بانکی 936,144 33.64 2,363,268 46.63 2,134,815 42.08 2,115,535 41.23
وجه نقد 17 0 111 0 176 0 1 0
سایر دارایی ها -,615,881 -22.13 9,394 0.19 8,470 0.17 47 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 277 0.01 2,839 0.06 8,232 0.16 117,805 2.3